Smar w aerozolu H1 500ml

 • Smar w aerozolu H1 500ml

Smar w aerozolu H1 500ml

Smar uniwersalny H1 w sprayu

W magazynie
Dostawa w 24h
Dostawa już od 13.99 zł
Indeks:
Z012208
35,03 zł netto
43,09 zł brutto

Opis produktu

 • Smar uniwersalny H1 w sprayu
 • Do zastosowania w przemyśle spożywczym (do kontaktu z żywnością)
 • Opakowanie 500ml

 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

GHS02 płomień 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

F+; Produkt skrajnie łatwopalny, R12: Produkt skrajnie łatwopalny

H222-H229 Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią

 

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

 

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102: Chronić przed dziećmi
 • P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
 • P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu
 • P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu
 • P261: Unikać wdychania rozpylonej cieczy
 • P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
 • P410+P412:  Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.

Składniki niebezpieczne:

Węglowodory, C11-C13, izoalkanów, <2% aromatów, petroleum, butan, propan, dwutlenek węgla

Opis środków pierwszej pomocy:

Po wdychaniu: Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza.

Po styczności ze skórą: Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać.

Po styczności z okiem: Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą.

Po przełknięciu: Przy trwałych dolegliwościach porozumieć się z lekarzem.

W przypadku połknięcia lub wymiotów niebezpieczeństwo wniknięcia do płuc.

Ogólne środki ochrony: 

Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.

Nie wdychać gazów/ par / aerozoli

Rękawice / odporne na rozpuszczalniki.  Materiał, z którego wykonane są rękawice Kauczuk nitrylowy Zalecana grubość materiału: ≥ 0,4 mm

Okulary ochronne szczelnie zamknięte

 

 

Cechy produktu i dodatkowe informacje

Informacje podstawowe
Indeks Z012208
EAN 4009076221056

Inne produkty z tej kategorii

Ładowanie...