I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu korzystanie z usług elektronicznych takich jak:

a. zawieranie umów sprzedaży produktu lub świadczenia usług,

b. prowadzenie konta,

c. korzystanie z Newslettera.

2. Okres, na jaki umowa zostaje zawarta:

a. umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu konta na stronie internetowej Sklepu zawierana jest na czas nieoznaczony,

b. umowa o świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia na kupno towaru lub skorzystanie z usługi na stronie internetowej Sklepu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Nabywcę.

c. umowa o świadczenie usługi polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony – do czasu wycofania zgody przez użytkownika.

3. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

4. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Sprzedawca – Weindich Sp z o.o.  z siedzibą w 41-503 Chorzów ul. Adamieckiego 8, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 627-10-14-023, działalność wpisana do KRS 0000961900, który, prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Kontakt z Weindich sp. z o.o. jest możliwy pod w/w adresem pocztowym, za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] oraz telefonicznie pod numerem: 32 746 91 92

2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: www.serwis24h.info

3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.

4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.

5. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.

6. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.

7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

8. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

9. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

10. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego produktów, branży sprzedaży elektronicznej, nowości, promocji i ofert handlowych.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.

3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

4. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferowanego asortymentu/usług oraz składania zamówień na produkty/usługi, niezbędny jest:

a. urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet wraz z przeglądarką internetową typu Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera.

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

5. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

1. Użytkownicy mają możliwość:

a. korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub

b. dokonania rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika (login i hasło).

2. Zawarcie Umowy na zakup danego towaru lub usługi bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,

b. akceptacji Regulaminu.

3. Rejestracja w Sklepie jest możliwa poprzez podanie wymaganych danych oraz akceptacji regulaminu i zapoznania się z Polityką prywatności.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).

5. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia podanych przez Użytkownika danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.

6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

7. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

1. Użytkownik, przeglądając strony sklepu, w szczególności prezentujące towary, usługi i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z jego ofertą.

2. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub/i usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.

3. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych służących do określenia:

a. adresu dostawy,

b. sposobu dostawy,

c. sposobu dokonania płatności za towar/usługę.

4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika. Przedsiębiorca, będący osobą fizyczną jest zobowiązany do złożenia przed zawarciem umowy oświadczenia czy „zawarta umowa, kupiony towar ma/nie ma dla prowadzącego działalność gospodarczą charakteru zawodowego w szczególności czy jest/nie jest związany z kodem PKD wpisanym do CEiDG Klienta.

a. Nie złożenie takowego oświadczenia może świadczyć, że zakup ma charakter zawodowy.

5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa na dany towar lub usługę zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

6. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę przed złożeniem przez niego zamówienia o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.

VI. ZAPŁATA CENY

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar/usługę, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

2. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę. Dostępne formy płatności określone są na stronie „Formy płatności”.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

4. Wszystkie ceny w Sklepie są podane jako netto oraz brutto i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są odrębnie na stronie „Czas i koszty dostawy”.

5. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

6. W przypadku zamówienia przekraczającego możliwości wybranej dostawy, Sprzedawca skontaktuje się z Nabywcą, aby ustalić jak najbardziej dogodną formę dostawy, która będzie w pełni odpowiadać zamówionym towarom. 

7. Ewentualne dopłaty do zamówienia związane ze zmianą założeń złożonego zamówienia przez Nabywcę lub przez Sprzedawcę, w przypadku sytuacji opisanej w podpunkcie 6. są realizowane poprzez przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy lub przez platformę płatności on-line zgodnie z wzajemnymi ustaleniami z Nabywcą. 

VII. DOSTAWA

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę w terminie określonym w ofercie, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie” lub niedostępnych, których czas dostawy może być dłuższy, o czym klient jest informowany.

2. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta punkt odbioru osobistego.

3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

4. W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.

VIII. NEWSLETTER

1. Dla korzystania z Newslettera wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep dla Użytkowników niebędących Nabywcami oraz Użytkownikom zarejestrowanym w Sklepie zgodnie z rozdziałem III Regulaminu polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.

3. Celem skorzystania z Newslettera należy:

a. wypełnić formularz subskrypcji Newslettera dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub

b. wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie.

4. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji Newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.

5. Użytkownik nie ponosi wobec Sprzedawcy opłat z tytułu korzystania z Newslettera. Użytkownik jest zobowiązany do ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem z Newslettera.

6. Zapisując się do Newslettera, Użytkownik zgadza się na otrzymywanie wiadomości mailowych od Weindich sp. z o. o., która obejmuje takie sklepy internetowe jak Gastrosilesia.pl, SklepRzeźnika.pl, Graef.pl, Serwis24H.info oraz stronę informacyjną Weindich.pl i dział marketingu, który przesyła informacje marketingowe odnośnie do organizowanych wydarzeń, promocji i innych sytuacji losowych.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.

a. W przypadku sprzedaży towaru, który nie będzie fabrycznie nowy, na karcie produktu pojawi się na ten temat stosowna informacja.

2. W przypadku gdy po otrzymaniu towaru Nabywca stwierdzi, że towar jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu – jeżeli producent udzielił gwarancji lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta, o ile taka gwarancja istnieje) bądź może reklamować towar u Sprzedawcy.

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie reklamacji w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy podany w pkt II(1)Regulaminu lub elektronicznie na adres: [email protected]

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,

b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,

d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

5. Nabywca dostarcza reklamowany produkt w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniami mogącymi mieć wpływ na rozpatrzenie zgłoszenia wraz z kartą gwarancyjną lub dokumentem sprzedaży.

6. Postępowanie reklamacyjne u Sprzedawcy odbywa się w następujący sposób i na następujących zasadach:

Dla Nabywców będący konsumentami (osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą o ile zawarte umowy sprzedaży nie posiadają dla nich charakteru zawodowego):

a. Jeżeli kupiony towar jest niezgodny z umową Nabywca może żądać jego naprawy lub wymiany, przy czym wybór sposobu realizacji reklamacji należy do Sprzedawcy, który bierze pod uwagę czy realizacja żądania Nabywcy jest możliwa albo nie rodzi nadmiernych kosztów po stronie Sprzedawcy.

b. Nabywca wysyła reklamowany towar na koszt Sprzedawcy przedstawiając stosowny rachunek za koszt przesyłki lub uzyskuje od Sprzedawcy specjalną etykietę, dzięki której towar zostanie przesłany do odpowiedniego serwisu. 

c. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych nadanych za pobraniem.

d. O sposobie załatwienia reklamacji Nabywca zostanie poinformowany w terminie 14 od dnia dostarczenia reklamowanego towaru na piśmie albo e-mailowo.

e. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy w rozsądnym czasie, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu, albo wcześniejsza naprawa lub wymiana były bezskuteczne), Nabywca może żądać obniżenia ceny, może odstąpić od umowy bądź przyjąć inny towar dostępny w Sklepie zaoferowany mu przez Sprzedawcę.

f. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty za inne niż zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

g. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową rzeczy nowych, jeżeli istniał on w chwili dostarczenia towaru Nabywcy i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

h. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową rzeczy używanych, jeżeli istniał on w chwili dostarczenia towaru Nabywcy i ujawnił się w ciągu roku od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

i. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zamontowania oraz użytkowania zakupionego towaru, z wyjątkiem odpowiedzialności za szkody wynikające z montażu przeprowadzonego przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność lub jeżeli niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Nabywcę wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią będącą dostawcą towaru, w tym towaru z elementami cyfrowymi.

j. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową jeżeli Nabywca został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

Dla Nabywców nie będących konsumentami:

Zastosowanie mają właściwe postanowienia ogólnych warunków sprzedaży Ogólne warunki sprzedaży - Serwis 24h - części zamienne dla przemysłu mięsnego i gastronomii

7. Gwarancja

O ile nabyty towar objęty jest gwarancją producenta, importera, której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji. Postępowanie reklamacyjne odbywa się w sposób i na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancji.

8. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu:

a. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Nabywca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

b. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

c. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem oraz przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 poniżej.

2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Nabywca może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego m.in. na stronie „Reklamacje i zwroty”. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.

3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. Z zastrzeżeniem pkt 9 poniżej, to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy.

4. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

5. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty/zapłaty, Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich poniesionych przez Nabywcę płatności, w tym kosztu dostarczenia towaru w terminie 14 dni. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

7. W przypadku umowy o świadczenie usług (w tym z obowiązkiem zapłaty ceny), Nabywca traci prawo odstąpienia od umowy jeżeli wyraźnie zażąda od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości. Jeżeli wykonanie usługi, o której mowa w niniejszym punkcie ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Nabywca zobowiązany jest to złożenia oświadczenia zawierającego wyraźne żądanie wykonania naprawy oraz że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez przedsiębiorcę.

8. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z pkt 7 powyżej, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

XII. PRZERWY TECHNICZNE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XIII. WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej:

a. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, korzystanie z Newslettera).

b. Nabywca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

c. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Nabywca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku rozwiązuje się po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

3. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym), z zastrzeżeniem postanowień punktu XIV.3 Regulaminu.

2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

3. W przypadku, gdy dochodzi do zawierania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 45 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i jednoczesnego powiadomienia o tym Użytkowników na adres e-mail przypisany do konta.

4. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym w trybie przewidzianym w punkcie XIII Regulaminu.

5. Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

8. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 


Regulamin w wersji PDF OWS - Ogólne warunki sprzedaży B2B Zał. nr 1 - Reklamacje i zwroty Formularz zwrotu towaru

Ładowanie...